Privacybeleid

Quintens Advies en Management B.V., kvk-nummer 30144232, gevestigd aan de Laan van Chartroise 166c te 3552 EZ Utrecht, hierna ‘Quintens’

Algemeen

Quintens is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacybeleid opgenomen verwerkingen. De verwerking van de persoonsgegevens is in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving die ziet op gegevensbescherming, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer je onze websites (isa-services.nl en isa-quintens.nl, hierna: “Websites”) bezoekt, verwerken we verschillende persoonsgegevens. Quintens respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit document leggen we uit welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en op basis van welke grondslag, hoe wij de gegevens krijgen en hoe je deze kunt aanpassen, en wat je rechten zijn. Quintens heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via office@quintens.nl.

Onze websites zijn primair gericht op business-to-business communicatie.

Welke persoonsgegevens verwerkt Quintens voor welke doeleinden?

De persoonsgegevens die Quintens verwerkt zijn: bedrijfsnaam, BTW-nummer en KvK-nummer, voornaam en achternaam van de contactpersoon, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, aankoopgegevens en -historie, ordernummers en zakelijke betaalgegevens.

De hiervoor beschreven persoonsgegevens worden door Quintens in verschillende situaties gebruikt.

Bestellen en bezorgen

Wanneer je bij ons dienstverlening wil afnemen, hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. De gegevens zijn nodig om de dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren. Ook worden je gegevens gebruikt om je een orderbevestiging en factuur te kunnen sturen. Deze gegevens kunnen ook door de administratie worden geraadpleegd, wanneer je bijvoorbeeld vragen hebt naar aanleiding van je aankoop of bestelling. De juridische grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is uitvoering van de overeenkomst. Wanneer je eerder een registratie hebt uitgevoerd op onze websites, blijven je contactgegevens in het centrale systeem staan, zodat dit bij een volgende bestelling niet opnieuw hoeft te worden vastgelegd.

Contact met ons Service Team

Om je vragen snel en effectief te kunnen behandelen, heeft het Service Team toegang tot de vastgelegde persoonsgegevens. Het Service Team kan je – ten behoeve van een effectieve dienstverlening – telefonisch en per email benaderen, ook op mobiele nummers.

ISA app

De ISA app biedt verschillende handige functies. Je kunt ermee inloggen op het ISA informatiesysteem en producten scannen die tot het assortiment horen dat jouw bedrijf bij Quintens heeft aangemeld. Als je gebruik maakt van de ISA app, verwerkt Quintens de volgende gegevens: Telefooneigenschappen, Tijd, Gegevens over je gedrag in de app, verzameld met behulp van cookies en IP-adres.

We gebruiken deze gegevens om gebruik van de app mogelijk te maken, ter uitvoering van de overeenkomst met jouw bedrijf. Wanneer je onze app gebruikt dan worden er cookies en andere vergelijkbare technieken door ons gebruikt. Met deze cookies en andere technieken zorgen wij ervoor dat je ervaringen in de app beter zijn, en kunnen we volgen wat je in de app doet. De cookies die wij gebruiken zijn in te delen in een verschillende categorieën: functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. De verwerking van jouw gegevens met behulp van tracking cookies gebeurt op grond van jouw toestemming.

Hoe beveiligt Quintens verzamelde informatie over mij?

Quintens zorgt voor fysieke, elektronische en juridische beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door:

  • Een complete artikellijst eens per maand
  • Het beveiligen van alle financiële transacties gedaan via deze website met HTTPS-encryptie. Quintens verwerkt alle financiële transacties in samenwerking met gecertificeerde payment service providers.
  • Het verzorgen van verschillende andere technische en organisatorische beveiligingsmethodes (zoals firewall, virusscanners) ter bescherming van verzamelde gegevens.
  • Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot je persoonlijke informatie. Deze medewerkers hebben instructies ontvangen hoe om te gaan met je persoonlijke informatie.
  • Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun computer hardware en processen adequaat beveiligen en die ervoor in staan dat je gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je jouw gegevens aan Quintens hebt verstrekt.

Hoe lang bewaart Quintens mijn gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan dat we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt.

Welke derden hebben toegang tot mijn gegevens?

Quintens kan gebruikmaken van diensten van derden om jouw gegevens te verwerking zoals beschreven in dit privacybeleid. Wanneer derden jouw gegevens verwerken ten behoeve van Quintens en als verwerker worden aangemerkt, heeft Quintens met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten. Voorbeelden van dergelijke verwerkers zijn IT-dienstverleners, leveranciers en marketingdienstverleners. Ook kan Quintens diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Deze partijen kunnen dan betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u, zoals betaal- en bezorgdienstverleners. Voor het overige verstrekt Quintens alleen gegevens aan derden met jouw toestemming of indien Quintens daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

Je hebt recht op:

Inzage welke persoonsgegevens Quintens van je heeft en wat Quintens ermee doet

Op verzoek verlenen wij je toegang tot alle persoonsgegevens die we van je verwerken en voor welke doeleinden.

Om je persoonsgegevens bij Quintens te laten wijzigen

Op verzoek bieden wij je ook de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van je bijhouden, te corrigeren.

Om je persoonsgegevens bij Quintens te wissen

Ook bieden wij je de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens te verwijderen indien wij daartoe verplicht zijn. Het kan voorkomen dat wij bepaalde gegevens niet op verzoek verwijderen, bijvoorbeeld omdat op ons een wettelijke plicht rust om de gegevens te bewaren of omdat wij de gegevens nog nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Om je persoonsgegevens bij Quintens over te dragen aan een derde

Je kunt Quintens verzoeken om je gegevens over te laten dragen (voor zover dit technisch uit te voeren is) aan een andere partij.

Intrekking toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer we je hebben gevraagd om toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens, kun je ons benaderen om deze toestemming weer in te trekken. Wij stoppen dan met het verwerken van de persoonsgegevens ten aanzien waarvan je je toestemming intrekt, tenzij er een andere reden is die ons tot verwerking verplicht.

Om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Quintens

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang, wanneer je vindt dat je persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of je gegevens niet meer gebruikt mogen worden. Je kunt altijd specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing.

Om de verwerking door Quintens van je persoonsgegevens te beperken

Je hebt het recht een beperking van de verwerking te verzoeken, als je de juistheid van de persoonsgegevens die Quintens verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Quintens.